Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Εισαγωγή καταρτιζομένων στο Α' εξάμηνο των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος 2018-19

Πηγή 
(ΦΕΚ 1983 τ. Β'/01.06.2018)
Εγκρίνουμε την εισαγωγή οχτακοσίων τριάντα τεσσάρων (834) καταρτιζόμενων στο Α΄ εξάμηνο των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018 - 2019


iektoyr22

Βασεις Σχολών